Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów 2021 w Nadleśnictwie Kartuzy

21 marca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  Międzynarodowym Dniem Lasów. Tym razem tematem przewodnim jest „Odbudowa lasów: droga do odnowy i dobrego samopoczucia”.

Co Lasy Państwowe zrobiły dla tej sprawy?

 Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ok. 7,3 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 proc. obecnie. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 proc. ogółu gatunków zwierząt.

Jak  Nadleśnictwo Kartuzy pracuje na rzecz ekosystemu leśnego?

Zajmijmy się jednym wydawać się drobnym aspektem działalności kartuskich  leśników.  Na poziomie Planu Urządzenia Lasu, który tworzy się na  10 lat określane są miedzy innymi  typy siedliskowe lasu dla każdego kawałka gruntu. Mówią nam one jakie są możliwości przyrodnicze  danego miejsca np. czy to znakomity fragment   dla buka, dęba  czy tylko dla sosny. Materiały te przygotowują fachowcy zwani siedliskoznawcami na podstawie szczegółowego oglądu terenu, analizy organoleptycznej i laboratoryjnej próbek z dołów glebowych, znajomości historii geologicznej terenu oraz przebiegających procesów glebowych. Po co nam to wszystko? Dzięki temu wiemy dokładnie jakie zestawy gatunkowe drzew idealnie przyrodniczo pasują do konkretnej przestrzeni  nadleśnictwa. Ta zgodność jest niezwykle ważna bo gwarantuje bliskość hodowli lasu, a więc działania człowieka z  naturą. Jakie są tego konsekwencje? Kluczowe dla trwałości i zdrowotności lasu, ochrony siedliska, utrzymania lub powrotu całego wachlarza bioróżnorodności. No i niezwykle ważne jest, szczególnie współcześnie, lokalne dostosowanie do zmian klimatycznych. I tu na koniec kilka przykładów;

- blisko 80% siedlisk dla Nadleśnictwa Kartuzy to siedliska lasów mieszanych i lasów świeżych. W uproszczeniu to oznacza, że większość powierzchni naszego nadleśnictwa powinna być  zajęta przez gatunki liściaste. Jakie? Bardzo szczegółowo dowiemy się niżej.

-  Lśw (las świeży) z zespołem roślinnym żyzna buczyna oznacza to, że właściwym i najważniejszym gatunkiem jest  w tym fragmencie buk. Powinien on zajmować 80-90% powierzchni. Oczywiście mile widziane są domieszki dęba, jaworu, klonu, graba, osiki czereśni ptasiej. Jednak dominującym gatunkiem jest bez wątpienia buk. Jeżeli w danym miejscu już rośnie buk to stosunkowo łatwo można go odnowić naturalnie i powielać taki las przez następne setki lat. W przypadku, gdy jest to dawna monokultura sosnowa to należy zastosować przebudowanie składu gatunkowego, czyli zastąpić sosnę bukiem  z domieszkami.

Co jeszcze daje nam las i drzewa ?

- Zdrowe drzewa to zdrowi ludzie

Lasy zapewniają korzyści zdrowotne wszystkim na naszej planecie, zaczynając od świeżego powietrza, bogatej w składniki odżywcze żywności, składników do produkcji leków aż po czystą wodę i przestrzeń do rekreacji. W krajach rozwiniętych do 25 % wszystkich leków jest pochodzenia roślinnego, w krajach rozwijających się liczba ta sięga 80 %.

- Żywność z lasu zapewnia zdrową dietę

Rdzenne społeczności konsumują średnio ponad 100 rodzajów żywności z  dzikorosnącej, głównie w lasach,  roślinności. Badanie przeprowadzone w Afryce wykazało, że dieta dzieci mających kontakt z lasami jest co najmniej o 25 procent bardziej zróżnicowana niż dzieci, które tego kontaktu nie mają. Z drugiej strony, niszczenie lasów powoduje znaczące szkody dla naszego zdrowia – powstawanie prawie jednej trzeciej ognisk chorób zakaźnych spowodowane jest zmianami użytkowania gruntów, takimi jak wylesiania.

 - Przywracanie lasów wzbogaci nasze środowisko

Świat traci co roku 10 milionów hektarów lasów – to obszar mniej więcej wielkości Islandii - a degradacja ziemi dotyka prawie 2 miliardy hektarów, czyli obszaru większego niż Ameryka Południowa. Utrata i degradacja lasów powodują emisję dużej ilości gazów ocieplających klimat, a co najmniej 8% roślin leśnych i 5% zwierząt leśnych jest skrajnie zagrożonych wyginięciem. Z drugiej strony, odbudowa lasów i zrównoważona gospodarka leśna pozwolą na rozwiązania problemów ze zmianami klimatu i różnorodnością biologiczną, jednocześnie zapewniając towary i usługi niezbędne dla zrównoważonego rozwju.

 

 - Zrównoważone leśnictwo może stworzyć miliony zielonych miejsc pracy

Lasy zapewniają ponad 86 milionów zielonych miejsc pracy i wspierają byt znacznie większej liczbie ludzi. Drewno z dobrze zarządzanych lasów wspiera różne gałęzie przemysłu, od papieru po konstrukcję budowlane. Inwestycje w rekultywację lasów pomogą gospodarkom wyjść z pandemii, tworząc jeszcze więcej miejsc pracy.

 - Możliwe jest odtworzenie zdegradowanych terenów na ogromną skalę

Wielki Zielony Mur dla Sahary i inicjatywa Sahelu, zapoczątkowana przez Unię Afrykańską w 2007 r., to najbardziej ambitna na świecie reakcja na dostosowanie się do zmian klimatu i łagodzenia jego skutków. Ma na celu odtworzenie 100 milionów hektarów zdegradowanych gruntów, sekwestrację 250 milionów ton dwutlenku węgla i utworzenie 10 milionów zielonych miejsc pracy do 2030 roku, jednocześnie zazieleniając krajobrazy w pasie o długości 8 000 km na suchych terenach Afryki. Rozległe obszary zdegradowanej ziemi w innych miejscach również stałyby się ponownie wysoce produktywne, gdyby zostały przywrócone lokalne gatunki drzew i innej roślinności.

Możemy wyjść z naszego planetarnego, zdrowotnego i gospodarczego kryzysu. Odbudujmy planetę w tej dekadzie.

Inwestowanie w odbudowę ekosystemu pomoże w uzdrawianiu jednostek, społeczności i środowiska. Celem rozpoczynającej się w tym roku Dekady ONZ w sprawie odbudowy ekosystemów jest zapobieganie degradacji ekosystemów na całym świecie, jej powstrzymanie i odwrócenie. Oferuje to perspektywę ponownego umieszczenia drzew i lasów w zdegradowanych krajobrazach leśnych na masową skalę, zwiększając w ten sposób odporność ekologiczną i produktywność. Wykonana poprawnie rekultywacja lasów jest kluczowym rozwiązaniem opartym na przyrodzie, umożliwiającym skuteczniejszą odbudowę i osiągnięcie takiej przyszłości, jakiej pragniemy.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!