Lista aktualności Lista aktualności

Sprostowanie niektórych informacji medialnych o gospodarce leśnej w Nadleśnictwie Kartuzy

W związku z ukazaniem się w przestrzeni medialnej nieprawdziwych  informacji dotyczących prac wykonywanych w Nadleśnictwie Kartuzy  informujemy,  że:

  1. Nieprawdą jest jakoby Nadleśnictwo Kartuzy wycinało jakiekolwiek  drzewa w Gaju Świetopełka. Gaj Świętopełka od lat 90 ubiegłego wieku znajduje się w użytkowaniu Gminy Kartuzy.
  2. Prowadzone w roku 2020 prace gospodarcze w pododdziałach 102a oraz 102o zostały zrealizowane w  całości zgodnie z planem przyjętym przez Nadleśnictwo wiosną 2019 roku. Przypominamy, że funkcjonujący w przestrzeni medialnej tzw. protest Pani Aleksandry Lewny,  rozpoczął się na początku października 2020 roku, a więc 1,5 roku po zaplanowaniu ww. pododdziałach  działań i nie mógł mieć wpływu na ich przebieg.
  3. Nieco mniejszy rozmiar prac ww. pododdziałach w stosunku do możliwości, które określa aktualny Plan Urządzenia Lasu, wynikał  z aktualnych potrzeb młodego pokolenia lasu, jako  wyznacznika intensywności prowadzenia tych prac. Celem nadrzędnym jest bowiem zapewnienie trwałości lasu w zmieniających się warunkach klimatycznych i zastąpienie tracącego stopniowo na witalności i stabilności drzewostanu przez młodsze, przyszłościowe pokolenie drzew.
  4. Nieprawdą jest jakoby zabrakło poszanowania interesu społecznego, czy też rzetelnej informacji ze strony Lasów Państwowych dotyczącej powstawania Planu Urządzenia Lasu (PUL) bowiem o tworzeniu tego planu z  wyprzedzeniem, publicznie informowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku min. poprzez kilkukrotne komunikaty prasowe. Dodatkowo samorządy, na terenie których położone jest Nadleśnictwo Kartuzy, zostały powiadomione o powstawianiu PUL i o możliwości udziału w procesie jego tworzenia. W efekcie tego zainteresowane podmioty zewnętrzne pojawiły się na spotkaniach, w tym odpowiedzialne za ochronę środowiska i krajobrazu. Mimo tego, że PUL dla Nadleśnictwa Kartuzy obowiązuje, Nadleśnictwo na bieżąco, w formie informacji publicznej wyjaśnia wszelkie wątpliwości jakie zgłaszają do tego planu zainteresowane strony.

Podsumowując: wyrażone w niektórych mediach obawy dotyczące przyszłości okalających Kartuzy lasów w związku z prowadzoną przez Nadleśnictwo Kartuzy gospodarką leśną nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Gospodarka leśna w tym obszarze  realizowana jest od wielu lat na podstawie PUL zgodnie z obowiązującym  w tym zakresie prawem i poszanowaniem wymogów związanych    z trwałością i ciągłością utrzymania lasu.

Działalność ta nie przyczynia się do ubytku powierzchni, ani „degradacji” lasów. Informowanie o, niezgodnej z faktami, rzekomej „totalnej” wycince drzew oparta jest wyłącznie na próbach  wywoływania emocji. Prace leśne prowadzone obecnie jak i w przyszłości w żadnym przypadku nie przyczynią się do ubytku powierzchni lasu, a jedynie do zapewnienia ciągłości jego  trwania na tym obszarze.

Warto podkreślić, że efektem prowadzonej przez leśników gospodarki powierzchnia lasów Nadleśnictwa Kartuzy od początku lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku zwiększyła się  o ponad 1600 ha, a ich zasobność  wzrosła o 2 mln m3 (więcej o ponad 80%).

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!