Lista aktualności Lista aktualności

Termomodernizacja leśniczówki Sikorzyno z przebudową oraz budowa zbiornika na wody deszczowe

Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania oferty https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kartuzy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kartuzy

Zawiadamia o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pod nazwą:

"Termomodernizacja leśniczówki Sikorzyno z przebudową oraz budowa zbiornika na wody deszczowe"

Nr referencyjny nadany sprawie: SA.270.9.2021

Oferty mozna składać przez platformę zakupową (link).

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl do dnia 13.09.2021 r., godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2021 r. o godz. 09:30.