Asset Publisher Asset Publisher

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Staniszewskie Błoto”

W ramach zadania „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody Staniszewskie Błoto” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało...

 w okresie od stycznia do marca 2014 r. zadania konserwatorskie wskazane w planie ochrony dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto dla fragmentów rezerwatu o łącznej powierzchni 1,00 ha. Prace wykonane zostały w dwóch pododdziałach leśnych 230-b, 190-a, leśnictwa Glinne.

Przeprowadzone prace, mające charakter ochrony czynnej, obejmowały wycinanie podrostów i podszytów świerkowych, usuwanie wyciętych podrostów i podszytów świerkowych oraz gałęzi pozostałych po wcześniej wyciętych drzewach (świerkach pospolitych) poza granicę rezerwatu przyrody, a następnie ich zutylizowanie poprzez zezrębkowanie za pomocą rębaka gardzielowego. W ramach prac wycięto oraz wyniesiono poza granicę rezerwatu całość podrostów i podszytów świerkowych, a także usunięto poza rezerwat gałęzie pozostałe po wycięciu ok. 50 m3 drewna świerkowego.

W wyniku wykonanych zabiegów, świerk będący gatunkiem obcym siedliskowo w rezerwacie, został usunięty ze wszystkich pięter lasu. Usuniecie świerka będącego czynnikiem degradującym siedliska bagienne pozwoliło na stworzenie warunków odpowiednich do rozpoczęcia procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych oraz właściwych dla tych siedlisk zbiorowisk roślinnych, a tym samym do stopniowego odtwarzania cennych walorów przyrodniczych rezerwatu.

Całkowite usunięcie świerka ze wszystkich pięter lasu umożliwi w najbliższej przyszłości rozwój i rozprzestrzenianie się światłożądnej roślinności torfowiskowej oraz w części ograniczy proces transpiracji, a to w konsekwencji przyczyni się do podniesienia poziomu wody w torfowisku, wpływając pozytywnie na częściową renaturalizację stosunków wodnych w rezerwacie.

Dodatkowo kompleksowe usunięcie świerka ze wszystkich warstw lasu tj. usunięcie podrostów, podszytów świerkowych oraz warstwy drzew wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się świerka w rezerwacie.