Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Etat cięć przyjęty dla Nadleśnictwa Kartuzy na obecne 10-lecie wynosi 84,3 tys m sześc. drewna. W drzewostanach rębnych zasadniczym sposobem użytkowania są obecnie rębnie złożone. Ponieważ dużą powierzchnię zajmują lite drzewostany świerkowe, w planie urządzania lasu zaprojektowano rębnie dla ich przebudowy.

W pozyskiwanej rocznie masie drewna 77% stanowią sortymenty iglaste, a 23% liściaste. Udział drewna wielkowymiarowego stanowi średnio 58%. W ostatnich latach z uwagi na masowe wydzielanie się posuszu świerkowego (gradacje: kornika drukarza, ścigi, opieńki czarnej, huby korzeniowej) oraz występowanie szkód od wiatru znaczny udział w całkowitej wielkości pozyskiwanego drewna miał surowiec pochodzący z cięć sanitarnych.