Lista aktualności Lista aktualności

Przebudowa leśniczówki Bącka Huta z dobudową ganku

Dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania oferty https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_kartuzy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kartuzy
Zawiadamia o wszczęciu postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pod nazwą: " Przebudowa leśniczówki Bącka Huta  z dobudową ganku" Nr referencyjny nadany sprawie: SA.270.8.2021

Oferty można składać przez platformę zakupową (link).
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl do dnia 08.09.2021 r., godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.09.2021 r. o godz. 09:30.