Asset Publisher Asset Publisher

Klauzula informacyjna

Klauzula  informacyjna 

 

o  przetwarzaniu  danych  osobowych

 

W  związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych „RODO”),  informujemy   o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących  Pani/Panu  prawach  z  tym  związanych.

 

1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy 

Państwowe  - Nadleśnictwo  Kartuzy, z siedzibą w  Kartuzach  ul. Nadleśniczego S. Mościckiego 4, 83-300  Kartuzy, adres e-mail: kartuzy@gdansk.lasy.gov.pl                                                                      

2. Administrator  danych  osobowych przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  zawartych  umów  oraz  na  podstawie  udzielonej  zgody.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu/celach:

a)  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze, w tym realizacji zadań nałożonych na mocy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2017.0.788) oraz Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

b)  realizacji  umów  zawartych  z  Nadleśnictwem  Kartuzy;

c)  w  przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody,  w  zakresie  i  celu  określonym  w  treści  zgody.

4. W  niektórych przypadkach, z uwagi na realizację zadań przez administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a)  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

b) podmiotom,  które,  na  podstawie  stosownych  umów, współpracują z administratorem w realizacji jego zadań.

5. Pani/Pana   dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów  określonych  w  punkcie 3,  a  po  tym  czasie  przez  okres  archiwizacji zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, szczególnie Ustawą o rachunkowości oraz Kodeksem Pracy.

6. W trybie art. 15 – 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje  Pani/Panu   prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawienia)  danych  osobowych, usunięcia   danych   osobowych, ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych, prawo  do  przenoszenia  danych, jak również prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych, o ile inne przepisy prawa powszechnie stosowanego nie stanowią inaczej.

7.  W  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  osoby  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO),  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  z obowiązującym  prawem.

8. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  w  Nadleśnictwie  Kartuzy  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych  osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. W  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą,  podanie  prze  Panią/Pana  danych  osobowych  administratorowi  ma  charakter  dobrowolny.

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  sytuacji,  gdy  przesłankę  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa  lub  zawarta  między  stronami  umowa.

 11. Pani/Pana  dane  nie  będą  poddane  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  profilowaniu.