Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

Gowidliński Obszar Chronionego Krajobraz

Obszar ten obejmuje tereny rolniczo-leśne położone na zachód od kompleksu lasów mirachowskich aż do granicy województwa w okolicach jeziora Mausz.
Podstawowym walorem krajobrazowym obszaru jest silnie rozbudowana sieć hydrograficzna z licznymi jeziorami, z których Gowidlińskie (393 ha) należy do największych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kartuzy.
Kolejnym charakterystycznym elementem omawianych terenów jest bardzo duży udział powierzchniowy lasów prywatnych rozrzuconych w licznych kompleksach śródpolnych.
Powierzchnia całkowita Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 14736 ha. Udział lasów państwowych Nadleśnictwa Kartuzy jest w tej powierzchni nieznaczny i wynosi 0,4 % (około 56 ha).

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

Obszar ten obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni oraz bezpośrednio sąsiadujące tereny leśne i rolne. Tereny chronione rozciągają się od wsi Goręczyno na zachodzie do Straszyna i Juszkowa na wschodzie.
Celem utworzenia tego obszaru jest ochrona przed erozją stromych brzegów rzeki oraz utrzymanie i poprawa czystości jej wód.
Całkowita powierzchnia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni wynosi 3340 ha. W skład tej powierzchni wchodzi fragment kompleksu lasów państwowych Nadleśnictwa Kartuzy (3,30 ha) w oddziale 247 obrębu Kartuzy, leśnictwo Dąbrowa, na południe od linii PKP.
 
 
Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu
 
Obszar ten obejmuje fragmenty gmin Kartuzy, Somonino, Kolbudy i Żuromino, z wyłączeniem miasta Kartuzy.
Tereny ochronne rozciągają się od miejscowości Grzybno na północy, przez Smołdzino do Borkowa na wschodzie, a następnie wzdłuż torów PKP do Goręczyna, skąd po granicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego do południowo-wschodnich obrzeży miasta Kartuzy.
Celem utworzenia tego obszaru jest ochrona bardzo malowniczych terenów morenowych pokrytych mieszanymi lasami zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, z licznymi jeziorami i zabagnieniami.

Całkowita powierzchnia Kaszubskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 6880 ha, z czego na grunty Nadleśnictwa Kartuzy przypada około 31% (2133 ha).