Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody są najwyższą formą ochrony przyrody w Lasach Państwowych. W rezerwatach podlegają ochronie obszary na których siedliska, określone gatunki roślin lub zwierząt, bądź też elementy przyrody nieożywionej zachowane są w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego - co stanowi o ich szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, krajobrazowej lub naukowej.

Pierwsze rezerwaty powstały na tym terenie już w 1916 roku, kiedy to zaczęto chronić torfowiska w lasach mirachowskich. W ogólnych zarysach obejmowały one tereny obecnych rezerwatów „Kurze Grzędy" i „Staniszewskie Zdroje", ale powierzchnia chroniona od tamtych czasów uległa znacznemu powiększeniu.

Rezerwaty leżące na terenie nadleśnictwa podlegają ochronie częściowej – wyjątek stanowi rezerwat „Staniszewskie Zdroje", którego znaczna część powierzchni podlega ochronie ścisłej, – czyli takiej, w której człowiek nie ingeruje w procesy zachodzące w przyrodzie.

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Kartuzy znajduje się 13 florystycznych rezerwatów przyrody na ogólną powierzchnię 727,25 ha.
Różnorodność siedlisk sprawia, że na terenie nadleśnictwa można spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. Wyszczególniono 17 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą, 11 gatunków ochroną częściową i 13 gatunków regionalnie rzadkich. Z uwagi na dużą ilość zbiorników wodnych i terenów zabagnionych gniazduje tu wiele gatunków ptaków chronionych jak żurawie, perkozy, łabędzie, a także bocian czarny, włochatka, pliszka górska i orlik krzykliwy.

Rezerwaty te są wyłączone z normalnego użytkowania gospodarczego, a szczegółowe zasady postępowania w nich zawarte są w dokumentacjach i projektach zabiegów ochronnych.

Dla części rezerwatów istnieje opracowany Plan Ochrony Przyrody.

Należy mieć nadzieję, że prezentacja najcenniejszych fragmentów przyrody naszego regionu przyczyni się do lepszego ich poznania i zauważenia piękna. Wybierając się w leśne ostępy, nie zapomnijmy o właściwym zachowaniu i szanujmy całą wszechpanującą tam przyrodę.