Wydawca treści Wydawca treści

Realizacja działań ochronnych w rezerwatach przyrody

„Kontynuacja działań ochronnych w rezerwacie przyrody Staniszewskie Błoto "

 

Nadleśnictwo Kartuzy otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „Kontynuacja działań ochronnych w rezerwacie przyrody Staniszewskie Błoto ". Koszt kwalifikowany zadania to 25 000,00 zł brutto. Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 20 000 zł brutto (udział środków WFOŚiGW 80,00%).

Celem wykonania zadań ochronnych w rezerwacie przyrody jest uzyskanie efektu polegającego na przywróceniu i utrzymaniu procesów torfotwórczych, zachowaniu i odbudowie borów i brzezin bagiennych oraz lasu bukowo-dębowego, zachowaniu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i porostów, a także przywróceniu i utrzymaniu właściwych stosunków wodnych.

Wykonanie zadania polegającego na eliminacji świerka pospolitego, zgodnie z założeniami planu ochrony dla tego rezerwatu spowoduje osiągnięcie następujących efektów ekologicznych: poprawę struktury zbiorowisk leśnych w rezerwacie, zahamowanie procesu rozprzestrzeniania się gatunku niepożądanego dla występujących w rezerwacie siedlisk. Jednocześnie usunięcie świerka wpłynie na zwiększenie ilości wody, która pozostanie w gruncie na zasadzie eliminacji ,,pompy wodnej”.

Prace terenowe planujemy zrealizować w okresie od 1 października do 31 marca 2021 roku.

www.wfos.gdansk.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

 pn.: Kontynuacja działań ochronnych w rezerwacie przyrody ,,Staniszewskie Błoto”

W okresie październik - grudzień 2021 Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało w rezerwacie przyrody Staniszewskie Błoto działania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace prowadzone były na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 61/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto.

Przedmiotowe zadania ochronne wykonano w pododdziałach leśnych
208 f, 208 g, 209 h leśnictwa Glinne, o łącznej powierzchni  5,04 ha.

Przeprowadzone prace o charakterze ochrony czynnej miały na celu uzyskanie efektu polegającego na przywróceniu i utrzymaniu procesów torfotwórczych, zachowaniu i odbudowie borów i brzezin bagiennych oraz lasu bukowo-dębowego, zachowaniu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i porostów, a także przywróceniu i utrzymaniu właściwych stosunków wodnych. Polegały na wycięciu podrostów i podszytów świerka pospolitego, a następnie ich zezrębkowaniu wraz z gałęziami pozostałymi po wcześniej wyciętych świerkach.

Wykonane zadania ochronne stworzyły warunki dla procesu renaturalizacji zbiorowisk leśnych, w których świerk pospolity był składnikiem niepożądanym.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 20 922,90 zł. Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 16 718,40 zł.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

pn.: „Kontynuacja działań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody na terenie Nadleśnictwa Kartuzy”

W okresie luty 2020 – marzec 2021 Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało w rezerwatach przyrody Żurawie Błota, Leśne Oczko i Staniszewskie Błoto działania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace prowadzone były na podstawie zapisów Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Leśne Oczko, Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 lipca 2018 roli w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Żurawie Błota oraz Rozporządzenia nr 61/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto.

Przedmiotowe zadania ochronne wykonano w pododdziałach leśnych 50 h, 51 g, 62 a, 62 b leśnictwa Mirachowo oraz 226 h, 226 i, 227 g, 228 b, 231 a, 231 b leśnictwa Glinne, o łącznej powierzchni  15,94 ha.

Przeprowadzone prace o charakterze ochrony czynnej miały na celu uzyskanie efektu polegającego na przywróceniu i utrzymaniu procesów torfotwórczych, zachowaniu
i odbudowie borów i brzezin bagiennych, zachowaniu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i porostów, a także przywróceniu i utrzymaniu właściwych stosunków wodnych. Polegały na wycięciu podrostów i podszytów świerka pospolitego, a następnie usunięciu ich wraz z gałęziami pozostałymi po wcześniej wyciętych świerkach poza granicę rezerwatu przyrody.

Wykonane zadania ochronne stworzyły warunki dla procesu renaturalizacji zbiorowisk leśnych m.in. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio-uliginosi Pinetum (występujących na torfach przejściowych) w których świerk pospolity był składnikiem niepożądanym.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 84 748,92 zł. Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 67 794,30 zł.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA               
pn.: „Realizacja działań ochronnych
w rezerwacie przyrody Ostrzycki Las”

W okresie wrzesień 2019 – marzec 2020 Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało w rezerwacie przyrody Ostrzycki Las działania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace prowadzone były na podstawie zapisów Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Ostrzycki Las”.

Przedmiotowe zadania ochronne wykonano w pododdziałach leśnych 93 c, f, g, l, 96 j, k, 97 h, i, j oraz n leśnictwa Przewóz, o łącznej powierzchni  8,03 ha.

Przeprowadzone prace o charakterze ochrony czynnej miały na celu eliminację gatunków obcych siedliskowo i geograficznie ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegały na wycięciu podrostów i podszytów  gatunków obcych, a następnie usunięciu części z nich wraz z częścią gałęzi pozostałych po wcześniej wyciętych drzewach tych gatunków poza granicę rezerwatu przyrody (z pozostawieniem części ściętych drzew celem zwiększenia ilości martwego drewna w rezerwacie). Pozostałe prace miały na celu ograniczenie zbyt dużego zacienienia warstwy runa negatywnie wpływającego na żywotność i reprodukcję storczyków. Polegały na  redukcji podrostu buka i jaworu oraz zmniejszeniu zwarcia drzewostanu bukowego i dębowego.

Wykonane zadania ochronne stworzyły warunki dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk odpowiednich dla lasów bukowych tworzących m.in. kaszubską wilgotną buczynę nawapienną. Potencjalna roślinność naturalna tych wydzieleń to zbiorowiska 9110 – kwaśne buczyny Luzulo-Fagetum, 9130 – żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion, 9150-4 kaszubska buczyna storczykowa Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 11 087,63 zł. Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 8 616,76 zł.

 

„Kontynuacja działań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody na terenie Nadleśnictwa Kartuzy "

Nadleśnictwo Kartuzy otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „Kontynuacja działań ochronnych w wybranych rezerwatach przyrody na terenie Nadleśnictwa Kartuzy ". Koszt kwalifikowany zadania to 87 500,00 zł brutto. Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 70 000 zł brutto (udział środków WFOŚiGW 80,00%)

Celem wykonania działań ochronnych w rezerwatach przyrody jest przebudowa drzewostanów w zdegradowanych fitocenozach (zaburzona struktura zbiorowisk leśnych będąca konsekwencją wprowadzenia w przeszłości w nadmiarze świerka do drzewostanów oraz osuszania terenu).

Obecnie świerk występuje we wszystkich warstwach- w warstwie drzewostanu, podrostu i podszytu. W praktyce realizacja etapowej przebudowy i renaturalizacji zbiorowisk leśnych polegać będzie na wycinaniu drzew, podrostów i podszytów świerka pospolitego, będącego składnikiem niepożądanym w tych zbiorowiskach, a następnie ich przemieszczaniu poza teren rezerwatu.

Prace terenowe planujemy zrealizować w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2020 roku.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA pn.: „Realizacja działań ochronnych
w rezerwatach przyrody Staniszewskie Błoto i Kurze Grzędy

W okresie sierpnia 2017 - maja 2018 Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało w rezerwatach przyrody Staniszewskie Błoto i Kurze Grzędy działania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace prowadzone były na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 61/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto oraz Rozporządzenia nr 74/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kurze Grzędy oraz

Przedmiotowe zadania ochronne wykonano w pododdziale leśnym (133b) leśnictwa Mirachowo na powierzchni 1,31 ha, w dwóch pododdziałach leśnych (151b, 152b) leśnictwa Bącka Huta o łącznej powierzchni 1,96 ha oraz w siedmiu pododdziałach leśnych (228b – część pododdziału, 229a, 229c, 229h, 229j, 230c, 230d) leśnictwa Glinne o łącznej powierzchni 8, 57 ha.

Przeprowadzone prace o charakterze ochrony czynnej miały na celu eliminację świerka pospolitego ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegały na wycięciu całości podrostów i podszytów świerkowych, a następnie usunięciu ich wraz z gałęziami pozostałymi po wcześniej wyciętych drzewach tego gatunku poza granicę rezerwatu przyrody i ich zutylizowaniu (rozdrobnieniu).

Wykonane zadania ochronne stworzyły warunki dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych rezerwatu i odtworzenia zbiorowisk roślinnych odpowiednich dla warunków siedliskowych brzeziny bagiennej i boru bagiennego oraz lasu bukowo-dębowego.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 124735.00 zł. Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 99 659.53 zł.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA pn.: „Realizacja działań ochronnych
w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe"

 

     W okresie luty 2016 - marzec 2018 Nadleśnictwo Kartuzy zrealizowało w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe działania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

     Prace prowadzone były na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 74/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kurze Grzędy oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jezioro Turzycowe".

     Przedmiotowe zadania ochronne wykonano w czterech pododdziałach leśnych (101c, 102a, 102b i 115i) leśnictwa Mirachowo o łącznej powierzchni 9,95 ha i w trzech pododdziałach leśnych (119n, 121k i 1211) leśnictwa Bącka Huta o łącznej powierzchni 0,80 ha.

     Przeprowadzone prace o charakterze ochrony czynnej miały na celu eliminację świerka pospolitego ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegały na wycięciu całości podrostów i podszytów świerkowych, a następnie usunięciu ich wraz z gałęziami pozostałymi po wcześniej wyciętych drzewach tego gatunku poza granicę rezerwatu przyrody i ich zutylizowaniu (rozdrobnieniu).

     Wykonane zadania ochronne stworzyły warunki dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych rezerwatu i odtworzenia zbiorowisk roślinnych odpowiednich dla warunków siedliskowych brzeziny bagiennej i boru bagiennego.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 104 712,05 zł. Realizacja zadania została dofinansowana w formie dotacji ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 100 000 zł. https://wfos.gdansk.pl/

 

 


Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody są najwyższą formą ochrony przyrody w Lasach Państwowych. W rezerwatach podlegają ochronie obszary na których siedliska, określone gatunki roślin lub zwierząt, bądź też elementy przyrody nieożywionej zachowane są w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego - co stanowi o ich szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, krajobrazowej lub naukowej.

Pierwsze rezerwaty powstały na tym terenie już w 1916 roku, kiedy to zaczęto chronić torfowiska w lasach mirachowskich. W ogólnych zarysach obejmowały one tereny obecnych rezerwatów „Kurze Grzędy" i „Staniszewskie Zdroje", ale powierzchnia chroniona od tamtych czasów uległa znacznemu powiększeniu.

Rezerwaty leżące na terenie nadleśnictwa podlegają ochronie częściowej – wyjątek stanowi rezerwat „Staniszewskie Zdroje", którego znaczna część powierzchni podlega ochronie ścisłej, – czyli takiej, w której człowiek nie ingeruje w procesy zachodzące w przyrodzie.

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Kartuzy znajduje się 13 florystycznych rezerwatów przyrody na ogólną powierzchnię 727,25 ha.
Różnorodność siedlisk sprawia, że na terenie nadleśnictwa można spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. Wyszczególniono 17 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą, 11 gatunków ochroną częściową i 13 gatunków regionalnie rzadkich. Z uwagi na dużą ilość zbiorników wodnych i terenów zabagnionych gniazduje tu wiele gatunków ptaków chronionych jak żurawie, perkozy, łabędzie, a także bocian czarny, włochatka, pliszka górska i orlik krzykliwy.

Rezerwaty te są wyłączone z normalnego użytkowania gospodarczego, a szczegółowe zasady postępowania w nich zawarte są w dokumentacjach i projektach zabiegów ochronnych.

Dla części rezerwatów istnieje opracowany Plan Ochrony Przyrody.

Należy mieć nadzieję, że prezentacja najcenniejszych fragmentów przyrody naszego regionu przyczyni się do lepszego ich poznania i zauważenia piękna. Wybierając się w leśne ostępy, nie zapomnijmy o właściwym zachowaniu i szanujmy całą wszechpanującą tam przyrodę.